Privacyreglement

Dentilia – centrum voor mondgezondheid - volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.

Om er op toe te zien dat wij zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van cliëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

b. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

c. Doeleinden zijn:

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);

-gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg en praktijkaccreditering

-ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen

 2)  Verwerking van algemene patiëntgegevens, en gezondheidsgegevens

a)  Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:

-de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

-verwerking is noodzakelijk voor de verlening van zorg aan de patiënt;

-verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

-verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

 b)  Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van  volgende voorwaarden is voldaan:

-verwerking geschiedt door de medewerkers van Dentilia voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

-verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

 3)  Informatiebeveiliging

Dentilia heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

 2. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;  Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.

 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord.

 4. De behandelaar is verantwoordelijk voor het onderhouden van de meest actuele gegevens in simplex.

 5. Alleen de medewerkers van Dentilia hebben toegang tot de medische gegevens.

 6. Een collega kan alleen met dringende reden, zoals (tijdelijke) vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage geven in het patiëntendossier.

 7. Bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener uitsluitend na toestemming van de patiënt de rapportages opgestuurd worden. Goedkeuring van de patiënt wordt geregistreerd in het patiëntenadministratiesysteem;

 8. De NAW-gegevens (incl. BSN-nummer) voor de behandelaar en assistenten zijn beschikbaar via de computer.

 9. Andere patiënten hebben geen vrij zicht hebben op persoonlijke gegevens op het computerscherm, zowel in de behandelkamers als bij de balie. Het is voor patiënten niet toegestaan de computers te bedienen zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens.

 10. Papieren patiëntengegevens worden altijd zo spoedig mogelijk opgeborgen en blijven nooit open liggen op plaatsen waar zich ook andere patiënten bevinden zoals bij de balie.

 11. indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt.

 12. Alle Computerschermen worden altijd direct middels schermbeveiliging afgeschermd bij het verlaten van de werkplek en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 13. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

  4)  Uw rechten

 14. De patiënt heeft, na schriftelijk verzoek, ten allen tijde recht op inzage in zijn/haar patiëntendossier.

 15. De patiënt heeft recht op een kopie zijn/haar patiëntendossier. De praktijk verstrekt een kopie na een verzoek van de patiënt. De patiënt dient hiervoor het daarvoor bestemde machtigings- formulier te ondertekenen zich hierbij te legitimeren. De praktijk behoudt zich het recht voor hier kosten voor in rekening te kunnen brengen.

 16. De patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard.

 17. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

 18. Vernietiging van de patiëntgegevens wordt gedaan middels versnippering (onder de balie en daarna overbrengen in container).

 19. Een patiëntendossier wordt alleen overgedragen aan de patiënt persoonlijk of naar een andere tandarts gestuurd na mondelinge toestemming van de patiënt. In de patiëntenkaart wordt een notitie gemaakt van de verkregen toestemming.

 20. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

 21. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

 22. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 23. Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

 24. Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

  Publicatie privacyreglement

  Dit privacyreglement van Dentilia – centrum voor mondgezondheid is in werking op 1 januari 2017.      Per deze datum is het reglement zichtbaar op de website en vanaf deze datum wordt het reglement met behulp van een link, samen met overige praktijkinformatie, aan nieuwe cliënten meegegeven.

  SAAM Billet, tandarts-eigenaar Dentilia – centrum voor mondgezondheid

  December  2016

Ons team

In onze tandartspraktijk werken gekwalificeerde medewerkers, die zeer gemotiveerd en ervaren zijn. Professionele aandacht en een goede werksfeer staan bij ons hoog in het vaandel.

Bekijk ons team

Praktijkinfo

De praktijk is een moderne tandartspraktijk in het centrum van Venray. Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.

Wilt u patiënt worden dan bent u van harte welkom. Er is geen wachtlijst.

Lees verder

Behandelingen

Patiënten kunnen bij ons terecht voor algemene tandheelkunde, alsmede preventieve behandelingen en professionele gebitsreiniging. Verder werken we intensief samen met meerdere gespecialiseerde verwijzers.

Lees verder

Website door Forwart Sitemap Tandarts Venray Privacyreglement Algemene voorwaarden Huisregels Disclaimer